Here is a full list of Igbo language novels for WAEC & NECO 2024. These books will be in use from 2021-2025. Which means that it was used in 2021, 2022 and will be used in 2023,2024 and 2025.

Do well to go through this post and download the PDF version of this list. Let’s get started.

OTHERS ARE SEARCHING: igbo novels pdf, list of igbo novels and their authors, novels for junior waec 2023, igbo literature books, waec novels, igbo language books for SS3.

SEE ALSO:

Igbo literature books for WAEC 2021-2025

Language

AUTHOR BOOK
C.E. Ofomata NDEZU ỤTỌASỤSỤ IGBO
E.N. Enenanjo NCHỊKỌTA ASỤSỤ NA ỤTỌASỤSỤ IGBO IZUGBE
Umeh et al ỤMỊ NKỌWA ỤTỌASỤSỤ IGBO

Oral literature

AUTHOR BOOK
C.N. Ugochukwu Ọmalinze (Forktale)
Sam Ụzọchukwu ABỤ ÁKWÁMOZU (Poetry)

Abụ Ndị A Họpụtara (Selected Poems)

 • Ọlụ M
 • Ọnwụ O Zuru Ọha Ọnụ
 • Ọnwụ Nne
 • Ọnwụ Nna
 • Ije Agụ
 • Mma Alaala
 • Ala Nwe Mmadụ Niile
 • Ezigbo Nwaanyị Mali Dị Ya
 • Agba M Aka Bịa N’ụwa
 • Egbe N’ufe
 • Ugo Bere N’ọjị Efeliele
 • Titi
 • Ọnwụ Akarịka Mmadụ
 • Ada Nne M
 • Ọpara Siri Ike

Written literature

AUTHOR BOOK
AUTHOR BOOK
Chinedu Ofomata A CHỌWA ỊSỊ ỌCHỤ (Prose)
Ọdụnke Artist ỌJAADILI (Poetry)
Nolue Enenanjo UTARA NTỊ (Drama)

Abụ Ndị A Họpụtara (Selected Poems)

 • Ubem Ụmụ Okorobịa
 • Arụ
 • Chukwu Ndị Isi Ojii
 • Ilu
 • Onye Ara Na Uche Ya
 • Ugomma
 • Abụ
 • Ihe Egwu Anyị
 • Ego Na-ekwu
 • Nne Anyị Afrịka
 • Mmadụ
 • Ule Akwụkwọ Naịjirịa
 • Dị Anyị I Bụrụla Eze
 • Mmanya
 • Ụwa

Culture

AUTHOR BOOK
C.C. Ekwealor OMENALA NA EWUMEWU NDỊ IGBO
T.U. Ubesie ỌDỊNALA NDỊ IGBO
Chinedu E. Ofomata OMENAALA NA ỌDỊNALA NDỊ IGBO
B.I.N. Usuagwu NDỊ IGBO NA OMENALA

Conclusion: Igbo literature Books

All or most the books listed above will appear in your examination. If you plan to participate in this year’s WAEC, NECO or GCE, do well to read these books as they must appear in your examination.

Author

Write A Comment