WAEC Syllabus for Igbo Language 2024/2025 PDF Download

The WAEC syllabus for Igbo Language 2024/2025 PDF is out and all concerned candidates are advised to download and read these topics as their questions will be set from these areas.

The WAEC syllable shows you area of concentration, topics and recommended textbooks for each of the subjects. 

Also note that these topics were approved by the West African Examination Council (WAEC). Therefore, they are real.

It is important for all Igbo students to download and read these topics as it enables them to prepare for the forthcoming examination. None of your questions will go beyond these approved areas of concentration.

SEE ALSO: Download New WAEC Timetable PDF [Updated]

Detailed WAEC Igbo Language Syllabus 2024/2025

Objectives of the Syllabus

The objectives of the syllabus are as follows:

 • To enable candidates to speak, read and write Igbo properly and communicate effectively in it;
 • To familiarize them with the sound system, grammatical structures and other features of the Igbo language;
 • To expose the candidates to Igbo culture – customs, institutions, worldview, etc;
 • To provide them with the necessary tools needed for creative writing and appreciation of the Igbo language and literature.

Scheme of Examination

This section shows you how the Igbo WAEC examination will look like and how marks will be allotted to each section

The examination shall consist of  two papers, Papers 1 and 2; both of which shall constitute a composite paper and shall be taken at one sitting. The rubrics of the papers shall be written in Igbo. Candidates will be required to answer all the questions in Igbo using the standard orthography metalanguage.

PAPER 1 will consist of sixty multiple choice objective questions all of which should be answered within 1 hour for 60 marks. The paper will have three sections, Sections A, B and C. The questions in the sections will cover the following aspects of the subject:

 • Section A: Language
 • Section B: Literature
 • Section C: Culture

Section A: Language

This will contain thirty multiple choice questions on language distributed as follows:

 • Comprehension (2 short passages) – 10 items
 • Composition/letter writing – 4 items
 • Sound system – 6 items
 • Grammar – 6 items
 • Translation – 4 items

Section B:   Literature

It will contain twenty-two multiple-choice questions on literature distributed as follows:

Basic Principles of Literary Appreciation – 4 items

Oral Literature

 • Prose – 3 items
 • Poetry – 3 items
 • Drama – 3 items

Written Literature

 • Prose – 3 items
 • Poetry – 3 items
 • Drama – 3 items

In this section, all questions other than those on Basic Principles of Literary Appreciation will be based on the setbooks for Paper 2.

Section C: Culture

This will contain eight multiple choice questions on culture distributed as follows:

Customs – 4 items

Institutions – 4 items

TOTAL: (30+22+8) = 60 items

PAPER 2: Will be a composition test and will also have three sections, Section A, B and C.

The sections will cover the parts of the syllabus indicated below.

 • Section A: Language
 • Section B: Literature
 • Section C: Culture

Candidates will be required to answer six out of the total of thirteen questions to be made available. The paper will take 2 hours to complete and carry 100 marks.

Further details on the structure of the paper as well as its requirements are given below.

Section A: Essay

This section will consist of the following three parts, Parts I, II and III:

 • Part I     –   Composition/Letter writing
 • Part II    –   Sound System
 • Part III   –   Grammar

Part I: Composition/ Letter Writing

Candidates are advised not to spend more than 45 minutes on this section. There will be five topics from the following essay types and candidates will be expected to write on one of them in about 300 words:

 • Narrative;
 • Descriptive;
 • Argumentative;
 • Expository;
 • Dialogue;
 • Debate;
 • Letter writing.

Part II: Sound system

Two questions will be set for candidates to answer one of them. The questions will test candidate’s basic knowledge of the following areas:

 • Igbo Phonemes: Vowels, Consonants, the Syllabic nasal,
 • their production, and
 • their classification.
 • Syllable Structure.

(c) Sound Processes: vowel harmony, vowel assimilation, vowel elision and consonants elision.

(d) Tone and tone notation.

 (e) The Igbo alphabet.

Part III: Grammar

Two questions will be set for candidates to answerly one of them. The questions will test candidate’s knowledge of the following areas:

 • Spelling rules.
 • Word formation.
 • Igbo dialects and Standard Igbo.
 • Loan words.
 • Igbo metalanguage (new words).
 • Word classes: The noun, verb, pronoun, conjunction, preposition, etc.
 •  Grammatical categories: tense, number and person.
 • Phrases and Clauses: their types and functions.
 • Sentences:  i. their constituents and types.

               ii. Sentences containing Direct and Indirect Speech.

 • Lexis and Structure.
 • Punctuation marks.

Section BLiterature

This section will consist of two parts, Parts I and II as follows:

Part I:   Oral Literature – Prose, Poetry and Drama

Part II: Written Literature – Prose, Poetry and Drama

Part I: Oral Literature

Three questions will be set for this part and candidates will be required to answer only one of them. All questions in this section will be based on the prescribed texts. 

In this part, candidates will be required to have basic knowledge of the following:

 1. Definiton and characteristics of oral Literature
 2. Classification and functions
 3. Literary devices
 4. Folktales (ifo)
 5. Anecdotes (ụkabụilu)
 6. Legends (nkọkịrịkọ/akụkọ dike)
 7. Myths (nkọmịrịkọ/akụkọokike/mmalite)
 8. Poems (abụ)
 9. Songs (uri)
 10. Proverbs (ilu)
 11. Riddles (agwụgwa)
 12. Chants (mbem)
 13. Oral drama (ejije ọnụ)
 14. Tongue twisters (okwuntụhi)

Part II: Written Literature

Three questions will be set for this part and candidates will be required to attempt only one. All questions in this section will be based on the prescribed texts.

Section C: Culture

Two questions will be set on culture and candidates will be required to attempt only one.

Candidates should be familiar with Igbo customs and institutions as aspects of the culture.

The following areas will be covered.

Customs – Omenala

 1. Njirimara ndị Igbo-asụsụ, ejiji, omenala, ekpemekpe , agbambọ, dg.
  • Ekele ndị Igbo n’oge dị icheiche.
 2. Mmemme -ọjị, ịtụ nzụ, ịkwọ aka ụtụtụ, ịgọ ọfọ, dg.
 3. Nnabata ọbịa.
 4. Ọmụmụ nwa – ile ọmụgwọ, ibi ugwu, ikupụta nwa, ịgụ aha, ịzụ ahịa nwa, ịhụ eze, dg.
 5. Nkwenye – ịlọ ụwa, ọgbanje, nrọ, ihi/isi anụ, ịha/ịchụ mmiri, dg.
 6. Emume – ọfala, ịbọ ụzọ, ịwa ji/iri ji, igbu ewuukwu,iru mgbede, ịwa akwa, akwamozu, ịgba mkpe, ịgụ afọ, mbarị, ụdara, dg.
 7. Egwuregwu – egwu ụmụaka, ịgba/ịchụ oro, ịtụ okwe, ịzụ nchọrọkọtọ, ịkpọ okwe, mgba, ịkpọ ọga, okoso, egwu ọnwa, dg.
 8. Nsọala/Arụ – ihensọ, ebensọ, anụnsọ, osisinsọ, ime ibeeṅe.

Download More WAEC syllabus

Institutions – Ewumewu

 1. Ewumewu ọchịchị – ezinaụlọ, ndị eze ọdịnala, nze na ọzọ, ụmụọkpụ/ụmụada, otu ọgbọ, otu nzuzo, otu inyomdi, ụmụnna, ogbe, obodo.
 2. Ewumewu mmekọrịta mmadụ na ibe ya – alụmalụ, ezinaụlọ, ịgọ ọgọ, nwanwa/nwadiala, ịgba ndụ, ịgba orikọ
 3. Echichi – Lọọlọ, Iyọm, Ọmụ, Ezeji, Jioke, Atama.  
 4. Abamaba – Mmọnwụ,Ọkọnkọ, Ekpe, Ọmabe, Odo, Dibịa.
 5. Ewumewu akụnaụba – ike ekpe, iri ekpe, ala na ihe dị na ya.
 6. Akaọrụ – ịkpụ ụzụ, ịgba nta, ịkụ azụ, ọrụugbo, ịkwa nka, ịkpụ ite, dg.
 7. Ewumewu ofufe – ịgba afa, ịchụ aja, dg.
 8. Ngwa ofufe – ọfọ, ikenga, okpesi, ogu, ọtọnsi , dg
 9. Ihe ofufe – Ndịichie, Arụsị, Ikenga, Ala, Mmụọ mmiri, Arụsị/ Agbara
 10. dịka Ogwugwu, Ahịajiọkụ, Agwụ, Amadịọha, Kamalụ, Agbala, Ibini
 11. Ụkpabị, Ojukwu, Igwekaala, Idemmili, dg.

Download WAEC Syllabus for Igbo Language 2024 PDF

Click on the button below to download the full scheme of work for WAEC Igbo

DOWNLOAD

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights